Všeobecné obchodní podmínky

AVAXIS.CZ s.r.o.

Základní ustanovení

1. Vztahy mezi klientem a poskytovatelem internetových služeb (dále jen „služby“) upravují tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“).

2. Poskytovatelem služeb je společnost AVAXIS.CZ s.r.o., sídlící na Čajkovského 591/17, Nová Ulice, 771 00 Olomouc, spisová značka C 56444 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

3. Klientem je svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která s poskytovatelem uzavře smlouvu. Smlouva je uzavřena vyplněním objednávky na webové stránce avaxis.cz  a současně řádným zaplacením částky vybraných služeb dle aktuálního ceníku poskytovatele. Při objednání obdrží klient od poskytovatele nezbytné přihlašovací údaje.

4. Klient není oprávněn objednávat od poskytovatele služby jménem třetích stran, pokud mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento souhlas musí být provozovateli předložen klientem před uzavřením smlouvy (objednání služby).

5. Klient vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se smlouvu, těmito VOP, obsahem, cenou a ostatními podmínkami souvisejícími se službou závazným objednáním dané služby. Dodržování smlouvy, VOP, a všeobecných právních předpisů je povinné pro klienta a poskytovatele po celou dobu trvání smlouvy.

6. Uzavřením smlouvy rovněž klient prohlašuje, že se důkladně seznámil s funkcemi poskytovaných služeb AVAXIS.CZ s.r.o. a nebude vyžadovat vrácení uhrazené platby z důvodu, že mu daná služba nevyhovuje.

7. Za škody, které klient způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky poskytovateli, jiným uživatelům služeb nebo třetím osobám, odpovídá v plné míře klient. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

8. Pokud klient porušuje tyto VOP, je poskytovatel oprávněn pozastavit jeho služby. Pokud k porušování dochází opakovaně, nebo pokud je porušení zvláště závažné, je poskytovatel oprávněn službu zrušit.

9. Pozastavením dané služby je míněno přerušení její funkčnosti a/nebo omezení/zrušení přístupu ke službě. Klient zároveň ztrácí přístup k datům (souborům, zálohám), patřícím k dané službě. Přístup lze znovu získat pouze prodloužením platnosti služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy.

10. Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat spravovaných touto službou. Před smazáním dat bude klient vyzván poskytovatelem k převzetí dat určených k odstranění.

Dostupnost, poruchy a odstávky služeb

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu infrastruktury (software, hardware) nezbytné k provozování těchto služeb. Zároveň se poskytovatel zavazuje provádět tuto údržbu v době nejmenší očekávané zátěže (mimo pracovní dny, v nočních hodinách).

2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky infrastruktury za účelem její údržby a aktualizace.

3. Pokud to situace vyžaduje, je poskytovatel oprávněn provádět neplánované odstávky služeb. Poskytovatel se zavazuje provádět tyto neplánované odstávky pouze v případě, že jejich provedení je nezbytné k zajištění dalšího chodu služeb.

4. Poruchou se rozumí závažná chyba infrastruktury (software, hardware), která znemožňuje klientovi využívat služby ve smluveném rozsahu. Plánovaná odstávka není poruchou.

5. Poskytovatel není zodpovědný za poruchu, která je zapříčiněna třetí stranou.

6. Provozovatel není zodpovědný za poruchu na straně subdodavatelů a dodavatelů, za nefunkčnost připojení sítě Internet mezi Klientem a servery nebo poruchu způsobenou vyšší mocí.

7. Informace o poruchách, odstávkách a plánované údržbě poskytovatel oznamuje na svých webových stránkách avaxis.cz, pokud možno s dostatečným předstihem.

8. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.

9. Pokud je služba nedostupná (mimo hlášenou údržbu) je klient povinen tuto závadu písemně reklamovat online formulářem na avaxis.cz/kontaktniformular/.

10. Pokud klient neuhradí řádně a včas poplatky za užívání služeb, nemá nárok na kompenzaci z důvodu poruchy. Na kompenzaci nemá klient nárok ani v případě, že je služba pozastavena nebo vypovězena z důvodu předchozího jednání klienta, nebo pokud písemně prokazatelným způsobem neohlásí reklamaci do 24 hodin od zjištění nefunkčnosti služby.

11. Poskytovatel nenese odpovědnost za korektní doručení e-mailových zpráv na své servery a nenese odpovědnost za škody způsobené nedoručenou nebo ztracenou e-mailovou zprávou.

12. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku poruchy hardwarové infrastruktury.

Komunikace s klientem

1. Rozsah a podmínky služeb klientům jsou specifikovány pro každou službu zvlášť a jsou součástí popisu jednotlivých služeb na webových stránkách poskytovatele.

2. Po nahlášení události klientem (technický problém, oznámení o nedostupnosti služby) poskytovatel vždy naváže komunikaci s klientem dle jeho kontaktních údajů.

3. Klientskou podporou se rozumí poskytování návodů, rad a informací o službě. Pokud klient potřebuje úpravu, nebo přímo nespecifikovaný zásah  pro danou službu, případně odstranění problému nebo závady způsobené jednáním klienta, může poskytovatel vyžadovat po klientovi uhrazení nákladů za tuto operaci dle aktuálního ceníku.


Vyúčtování a platby

1. Aktuální ceník je umístěn na avaxis.cz. Změny ceníku jsou s předstihem oznamovány na těchto stránkách.

2. Fakturace je prováděna elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu klienta, která je uvedena ve smlouvě. Klient výslovně souhlasí s použitím elektronických dokladů pro fakturaci.

3. Faktury za jednorázové práce techniků jsou splatné 14 dní od vystavení faktury / zaslání faktury klientovi.

4. Pokud klient neuhradí fakturu do doby její splatnosti, tak je poskytovatel oprávněn službu pozastavit. Toto oprávnění se týká i faktur za technickou podporu.

5. Pokud klient neuhradí jakoukoliv fakturu do 30 dnů od data vystavení faktury / zaslání faktury, tak je poskytovatel oprávněn službu zrušit. V tomto případě obdrží klient tři výzvy k vyzvednutí dat a to jednu výzvu každý následující měsíc po zrušení služby. Data klienta, který na tyto výzvy nebude reagovat budou nenávratně smazána. Poskytovatel může na vyzvání data doručit do sídla klienta. Tato služba je zpoplatněna podle platného ceníku.

6. Službu, která je zrušena oboustrannou dohodou (výpovědí ze strany klienta, neprodloužení smlouvy) může provozovatel ukončit ihned po předání dat zpět klientovi.

7. Prodlení v platbě nemá vliv na fakturované období. Klient je povinen hradit provoz služby i po dobu, kdy je tato služba pozastavena.

8. Faktura je považována za zaplacenou zasláním platby na uvedený účet poskytovatele, přičemž tato transakce musí být řádně označena variabilním symbolem daného zákazníka (IČO). Poskytovatel neakceptuje jakákoliv jiná potvrzení o provedené platbě.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel není odpovědný za porušení práv k duševnímu vlastnictví, práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými předpisy, kterého se dopustí klient užívající služeb poskytovatele.

2. Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu nebo škodu, která byla nebo mohla být způsobena klientovi užíváním služeb poskytovatele.

3. Poskytoval je oprávněn změnit parametry a ceny poskytovaných služeb. O všech změnách parametrů služeb a jejich cenách je poskytovatel povinen klienta včas upozornit co nejvhodnějším způsobem. Závažné změny VOP a změny ceníku je povinen poskytovatel zasílat informačním e-mailem, jiné změny budou oznamovány na avaxis.cz/aktualne/.

4. Provozovatel nemá oprávnění jakkoli zasahovat do dat, která má klient uložena na jeho serverech. V případě podezření na porušení smluvních podmínek a zneužití poskytované služby bude poskytovatel klienta neprodleně informovat.

 

Práva a povinnosti klienta

1. Klient je povinen používat služby v souladu s návody a instrukcemi umístěnými na avaxis.cz a je povinen proškolit všechny zaměstnance, kteří jsou pověřeni správou dat.

2. Klient je povinen zajistit všemi dostupnými prostředky bezpečné užívání služby. Za případné zneužití je odpovědný klient.

3. Klient je povinen zajistit ochranu přihlašovacích údajů potřebných k přístupu ke službám poskytovatele. Za všechny škody vzniklé zneužitím přihlašovacích údajů k manipulaci s daty třetí stranou odpovídá klient.

4. Klient souhlasí se zasíláním informací o novinkách a změnách stávajících služeb na svůj e-mail uvedený v kontaktních údajích.

5. Klient se zavazuje, že nebude záměrně narušovat chod systému a jeho infrastruktury. Dále, nebude vědomě přetěžovat tuto infrastrukturu a využívat služeb v rozporu se stanoveným účelem.

6. Klient se zavazuje, že nebude využívat služeb k účelům v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy.

7. Klient je povinen dodržovat obecně závazné předpisy České republiky, dobré mravy a všeobecně uznávané morální a etické normy. Klient zejména nesmí porušovat práva poskytovatele a třetích stran, která jsou chráněná zákonem.

8. Klient je povinen do kontaktních údajů uvést správné a aktuální údaje. Klient je dále povinen tyto údaje ihned aktualizovat, případně nahlásit tuto změnu poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uvedením nesprávných nebo neaktualizovaných kontaktních údajů.

Vyloučení z provozu

1. Poskytovatel může odmítnout poskytování služeb klientovi, který svojí činností nebo obsahem dat alespoň částečně spadá do následujících kategorií:

je v rozporu s právním řádem České republiky nebo mezinárodními úmluvami

je v rozporu s dobrými mravy

je porušením autorských, průmyslových, patentových nebo jiných podobných práv

je přímým či nepřímým poškozením práv třetích osob

je ohrožením soukromých a jiných systémů či osob

O tom zda klient porušil (nebo alespoň částečně porušil) některé z těchto ustanovení rozhoduje vždy poskytovatel.

2. Klient není oprávněn ukládat, či sdílet data jichž není autorem a  k nakládání nemá souhlas autora (nebo vlastníka práv).

3. Poskytovatel není oprávněn zkoumat data klienta. Za všechny právní důsledky vyplývající z charakteru uložených dat (zejména při rozporu s právním řádem České Republiky) odpovídá klient.

4. Klient odpovídá za veškerou škodu způsobenou poskytovateli, jeho dalším klientům nebo třetím stranám, dopustí-li se jednání v rozporu s právním řádem České republiky.

5. Pokud klient při využití služeb používá nevhodnou infrastrukturu (hardwarové a softwarové prostředky, nastavení apod.) je poskytovatel oprávněn omezit provoz služeb. O vhodnosti infrastruktury klienta rozhoduje vždy poskytovatel.

Ochrana osobních a firemních údajů a dat

1. Poskytovatel i klient se zavazují k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli při zřízení a provozu služeb.

2. Poskytovatel má informační povinnost danou zákonem České republiky a musí oprávněným státním orgánům vydat informace vyžádané na základě soudního nařízení. Na tento případ se ochrana osobních a firemních údajů a dat nevztahuje.

3. Klient souhlasí s poskytováním údajů pro zpracování třetím stranám pro potřeby licencí na provoz služeb.

4. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

5. Poskytovatel se zavazuje osobní a firemní údaje klienta zabezpečit před neoprávněným přístupem, neoprávněným přenosem, změnou, ztrátou nebo zničením či jiným zneužitím třetí stranou.

Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Doba trvání smlouvy je určena

2. Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření (vyplněním kontaktních údajů a potvrzením souhlasu s těmito VOP) podle ustanovení § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Při ukončení služby je klient povinen doplatit všechny nezaplacené faktury za všechna skončená nebo započatá období. Faktury za období, která ještě nenastala se ukončením služby dohodou stornují a klient nemá povinnost tyto faktury platit.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání mezi poskytovatelem a klientem se řídí platným a účinným právním řádem České Republiky.

2. Poskytovatel si vzhledem k případným změnám na trhu, technologií nebo právního řádu vyhrazuje možnost tyto VOP změnit v přiměřeném rozsahu (§ 1752 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Tyto změny poskytovatel s dostatečným předstihem ohlásí klientům e-mailovou zprávou a na avaxis.cz/kontakty/. Klient tyto změny VOP může písemně odmítnout před dnem účinnosti nových VOP. Pokud klient změny neodmítne, platí pro smluvní vztah nové VOP ode dne účinnosti těchto nových VOP. Pokud klient změny VOP odmítne, jsou poskytovatel i klient oprávněni smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou. Pro klienta, který od smlouvy odstoupil dohodou platí jím odsouhlasená verze VOP až do konce období na niž si službu zaplatil.

Platné od 1.1.2018